Szkolenie nadające uprawnienia Egzaminatora ECDL
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź przy współpracy z Polskim Biurem ECDL oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym, Oddział Łódzki organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL oraz uprawnienia S4 Edycja Obrazów, S5 Zarządzanie projektami oraz S7 Współpraca Online.

Szkolenia z podstawowego zakresu ECDL oraz z S4, S5 i S7 odbędą się 05.07.2017 roku (środa) w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11 w godzinach 08:30 – 19:30.

Rejetracja uczestników 08:30 - 09:00

Szkolenie podstawowe ECDL – 09:00 – 14:30

Szkolenie S4, S5, S7 – 15:00 – 19:30

 Informacje, dokumenty dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można pobrać: zgłoszenia uczestnictwa (dokument .pdf). (formularz dotyczy osób zainteresowanych zdobyciem tylko uprawnień podstawowych ECDL). W przypadku kandydatów spoza Regionu Łódź (należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

W przypadku pozostałych uprawnień wystarczy tylko karta rejestracji egzaminatora dostępna Karta rejestracji egzaminatora (dokument .pdf). Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień podstawowych potrzebne będą zarówno formularz zgłoszeniowy, jak i karta rejestracji.

Koszt szkolenia dla nowych kandydatów

  • podstawowe 430,50 zł brutto
  • Edycja Obrazów (S4) – 246,00 zł brutto
  • ECDL Zarządzanie projektami (S5) – 246,00 zł brutto
  • ECDL Współpraca Online (S7) – 246,00 zł brutto
  • Członkom PTI przysługuje zniżka w wysokości 35%.

Szczegółowych informacji udziela biuro Regionalnego Koordynatora ECDL w Łodzi Beaty Ostrowskiej.

Beata Ostrowska

Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź

Biuro: tel. 603650065, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

 

Podziękowanie dla BROst CEiTK
Drukuj E-mail PDF

Podziękowanie dla BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej w Łodzi od Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

BEZZWROTNE WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w związku z realizacją projektu „PRACA W CENTRUM - program typu outplacement  w województwie łódzkim”oraz prowadzeniem działań w zakresie przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przypominamy informacje związane z procedurą naboru uczestników oraz udzielaniem dotacji.

Jeśli w Państwa najbliższym otoczeniu są osoby, które spełniają wymogi i mogłyby skorzystać z bezpłatnych benefitów oferowanych przez projekt, zachęcamy do przekazania im tej informacji.


1.Do projektu może przystąpić 32 uczestników. Każdy z uczestników może starać się o przyznanie bezzwrotnego wsparcia w wysokości 23 000,00 zł., po spełnieniu na dzień przystąpienia do projektu następujących warunków:

1) zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

2) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu-wydruk z CEiDG lub oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;

3) jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub jest osobą przewidzianą do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stosowne zaświadczenie potwierdzające powyższy status);

4)należy do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:
a) jest osobą poniżej 30. roku życia (tj. nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30.urodzin),
b) jest osobą powyżej 50. roku życia (tj. osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin),
c) jest osobą z niepełnosprawnością,
d) jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach (osobą z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym),
e) jest kobietą.

 

2. Projekt zakłada objęcie uczestników następującym wsparciem:

a) kierowanym do 32 uczestników:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego

prowadzenia działalności gospodarczej);

b) kierowanym tylko do 16 uczestników:

- wsparcie bezzwrotne w wysokości 23 000,00 zł

-wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego

wspomagająca rozwój działalności gospodarczej).

 

3. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod numerem tel. 603650065

PROJEKT KLASA Z ECDL
Drukuj E-mail PDF

Zapraszamy wszystkie szkoły zwłaszcza gimnazjalne i ponadgimnazjalne z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie Klasa z ECDL.

Projekt KLASA z ECDL pozwala przygotować uczestników do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), a tym samym do rozwoju niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych.

Korzyści z przystąpienia do programu KLASA z ECDL:

dla uczniów:

standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem

przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL

możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach (cena egzaminów ulgowych jest dla  uczniów w programie dodatkowo obniżona o 10% np. za egzaminy z grupy podstawowej B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3, S7, S9)

wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie

udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie

dla szkoły i nauczycieli:

założenie edukacyjnego laboratorium ECDL w szkolnej pracowni komputerowej

korzystanie ze znaków firmowych ECDL na stronach szkoły, folderach i innych materiałach

możliwość zaproponowania uczniom ciekawej i atrakcyjnej formy dodatkowego rozwoju

możliwość współpracy ze szkołami biorącymi udział w przedsięwzięciu - wymiana doświadczeń, rozwój, rywalizacja, wspólne projekty

możliwość zdobycia uprawnień egzaminatora ECDL dla nauczyciela informatyki

pomoc i wsparcie ze strony Koordynatora Regionalnego ECDL w regionie

dostęp do materiałów ćwiczeniowych opracowanych przez PTI

dla nauczycieli, którzy nie są egzaminatorami ECDL, a chcieliby nimi zostać przysługuje 50% zniżki na szkolenie dot. nadaniu uprawnień egzaminatora ECDL

Ogólne ustalenia programu KLASA z ECDL

Szkoła podpisuje umowę partnerstwa w projekcie KLASA z ECDL w oparciu o poniższe ustalenia

Klasy realizują program zgodny z podstawą programową,  poszerzony o treści wynikające z sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania do egzaminów

Nauczyciel otrzymuje wsparcie od Koordynatora Regionalnego ECDL w zakresie organizacji egzaminów ECDL

Pracowania informatyczna w szkole uzyskuje nieodpłatnie status  Laboratorium Edukacyjnego ECDL.

Informacje o udziale klas w programie znajdują się na stronie internetowej szkoły lub innych materiałach informacyjnych.

Informacja o udziale szkoły w projekcie „Klasa z ECDL” znajduje się na stronie ECDL.

Szkoła otrzymuje prawo do korzystania z logotypów: Klasa z ECDL, ECDL i PTI.

Nauczyciel informatyki ma możliwość zdobycia certyfikatu egzaminatora ECDL.

Uczniowie biorą udział w konkursach informatycznych, projektach..

Klasa otrzymuje patronat merytoryczny nad realizacją programu informatyki z PTI.

Nauczyciel otrzymuje wsparcie w ramach organizacji konkursów informatycznych na szczeblu szkolnym, miejskim lub regionalnym.

Uczniowie i nauczyciele mogą współpracować na różnych płaszczyznach, dzieląc się doświadczeniami i pomysłami z innymi uczniami i nauczycielami  z klas z ECDL, biorących udział w programie.

Udostępnione zostaną kontakty do szkół w innych krajach europejskich realizujących podobne programy.

Szkoły współuczestniczą w organizacji i obchodach Dni Otwartych ECDL.

Dla szkół ponadgimnazjalnych istnieje propozycja przystąpienia do certyfikacji ECDL Advanced.

Szkoły, w których uczniowie zdobywać będą certyfikat ECDL, posiadać będą Laboratorium ECDL otrzymają Certyfikat “Klasa z ECDL”.

Kwalifikacje informatyczne weryfikowane certyfikacją ECDL są bardzo szerokie i wachlarz możliwości również. Dlatego każdy nauczyciel może wybrać dowolną liczbę modułów do realizacji, jak i wybór. Propagujemy ECDL Profile.

W PRZYPADKU PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ POD NUMEREM TELEFONU 603650065 ORAZ ADRESEM MAILOWYM Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.