BEZZWROTNE WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w związku z realizacją projektu „PRACA W CENTRUM - program typu outplacement  w województwie łódzkim”oraz prowadzeniem działań w zakresie przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przypominamy informacje związane z procedurą naboru uczestników oraz udzielaniem dotacji.

Jeśli w Państwa najbliższym otoczeniu są osoby, które spełniają wymogi i mogłyby skorzystać z bezpłatnych benefitów oferowanych przez projekt, zachęcamy do przekazania im tej informacji.


1.Do projektu może przystąpić 32 uczestników. Każdy z uczestników może starać się o przyznanie bezzwrotnego wsparcia w wysokości 23 000,00 zł., po spełnieniu na dzień przystąpienia do projektu następujących warunków:

1) zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

2) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu-wydruk z CEiDG lub oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;

3) jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub jest osobą przewidzianą do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stosowne zaświadczenie potwierdzające powyższy status);

4)należy do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:
a) jest osobą poniżej 30. roku życia (tj. nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30.urodzin),
b) jest osobą powyżej 50. roku życia (tj. osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin),
c) jest osobą z niepełnosprawnością,
d) jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach (osobą z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym),
e) jest kobietą.

 

2. Projekt zakłada objęcie uczestników następującym wsparciem:

a) kierowanym do 32 uczestników:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego

prowadzenia działalności gospodarczej);

b) kierowanym tylko do 16 uczestników:

- wsparcie bezzwrotne w wysokości 23 000,00 zł

-wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego

wspomagająca rozwój działalności gospodarczej).

 

3. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod numerem tel. 603650065